Japanese

Hai, banana wa arimasen; Kyo wa banana wa arimasen.
はい、バナナはありません。今日はバナナはありません。

Leave a Reply

*