Punjabi (phonetic)

Hahn, apene kol kele ne hain, apene kol kele ne hain ahj.

Leave a Reply

*